kpb

Regulamin sprzedaży biletów

For English version click HERE§1

Sprzedaż online

 

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, zwane dalej KPB.

 

2. Pod nazwą "bilet" rozumie się dokument (w formacie PDF) upoważniający do wejścia na seans w KPB.

 

3. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a KPB zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,

b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,

c) otrzymania przez Użytkownika od KPB  potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

 

4. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.

 

5. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

6. Ceny biletów, oferowanych przez KPB, zawierają podatek VAT.

 

7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.

 

8. Płatności za bilety obsługuje spółka Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, przy pomocy portalu internetowego https://www.przelewy24.pl/. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

 

9. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.

 

10. Bilety pozostają własnością KPB do czasu odnotowania przez KPB potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

 

11. Realizacja biletu online:

- bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym

- każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. KPB nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

 

§2

Ochrona danych

 

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez KPB danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do KPB

bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez KPB w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 

§3

Zwrot biletów

 

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie KPB, KPB będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny. Opłata internetowa nie podlega zwrotowi.

2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.

3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

1. KPB nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie KPB oraz na stronie internetowej www.kinopodbaranami.pl

 

 

Rozliczenia transakcji online kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

 
https://kinopodbaranami.pl/images_lib/doc_6701_0.jpg

 

 TERMS AND CONDITIONS OF TICKET SALES

§1
ONLINE SALE


1. Tickets are sold and distributed by Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, hereinafter referred to as KPB.

2. The term "ticket" refers to a document (in PDF format) authorizing entry to a screening at KPB.

3. The sales contract between the ordering party - hereafter referred to as the User - and KPB is concluded if all the conditions listed below are fulfilled:
a) the placing of an online order by the User
b) the payment by the User by online bank transfer (e-transfer) or by credit card
c) receiving by the User from KPB a confirmation of the completion of the transaction at the e-mail address indicated by the User.

4. By purchasing tickets online, the User accepts the terms and conditions set out in this document.

5. Online ticket sales end 30 minutes before the start of the event.

6. Ticket prices, offered by KPB, include VAT tax.

7. When purchasing tickets online, payments are made by electronic transfer (e-transfer) or credit card.

8. Payments for tickets are handled by the Przelewy24 company - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, using the Internet portal https://www.przelewy24.pl/. KPB is not responsible for any consequences resulting from malfunctions of the payment system of the aforementioned company.

9. In the case of payment by credit card or electronic transfer, if the amount is not paid within 30 minutes of the order being placed - the order will be canceled. You will be informed about it automatically by e-mail sent to the indicated address. PLEASE NOTE - the return message may end up in SPAM.

10. The tickets remain the property of KPB until the KPB registers confirmation of payment by the User's bank.

11. Online ticket usage:
- the ticket purchased online must be printed and presented to the person in charge of admitting to the chosen event or presented for inspection on a mobile device
- each ticket has a personal transaction ID that must be kept confidential. The KPB is not responsible for the consequences of making this number available to third parties.

§2
DATA PROTECTION


1. By accepting the terms and conditions of sale, the User thereby consents to KPB processing the personal data provided by the User on the order form.

2. All data, provided by the User, is automatically encrypted before transmission to the KPB with a secure cipher and processed under conditions of confidentiality.

3. The User's personal data will be used by KPB for administrative purposes, in compliance with the legal safeguards and limitations imposed by data protection legislation.

4. The user has the right, at any time, to request the deletion or amendment of personal data concerning him or her.

§3
TICKET REFUNDS

1. In the case of the event not taking place for reasons attributable to the KPB, the KPB will accept ticket returns with a refund of the ticket price. The internet fee is not refundable.

2. A refund for a returned ticket is conditional on the presentation of the original ticket(s), together with a receipt or printed proof of transfer.

3. The money will be returned in the same form in which the tickets were purchased.

§4
FINAL PROVISIONS


1. KPB is not responsible for the functioning of the Internet network through which Users purchase tickets. KPB is not responsible for messages, confirmations and other data lost or misplaced on the Internet, individual computer settings and the way they are configured, as well as settings or service interruptions occurring at Internet access providers.

2. These Terms and Conditions are available to users at the KPB checkout and on the website www.kinopodbaranami.pl.

Transactions processed online by credit card and e-transfer are carried out via Przelewy24 - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.


https://kinopodbaranami.pl/images_lib/doc_6701_0.jpg


Bookmark and Share