kpb

Regulamin sprzedaży biletów online

§1

Sprzedaż online

 

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, zwane dalej KPB.

 

2. Pod nazwą "bilet" rozumie się dokument (w formacie PDF) upoważniający do wejścia na seans w KPB.

 

3. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a KPB zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Użytkownika zamówienia online,

b) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem) lub przy użyciu karty kredytowej,

c) otrzymania przez Użytkownika od KPB  potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy.

 

4. Dokonując zakupu biletów w systemie online, Użytkownik akceptuje warunki, określone w niniejszym Regulaminie.

 

5. Sprzedaż biletów w systemie online kończy się 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

6. Ceny biletów, oferowanych przez KPB, zawierają podatek VAT.

 

7. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (e-przelewu) lub karty kredytowej.

 

8. Płatności za bilety obsługuje spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, NIP 634-266-18-60, REGON 240770255, przy pomocy portalu internetowego www.dotpay.pl. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.

 

9. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, jeżeli kwota nie zostanie opłacona w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia - zostanie ono anulowane. Zostaną Państwo poinformowani o tym automatycznie na wskazany adres e-mail. UWAGA – wiadomość zwrotna może trafić do SPAM-u.

 

10. Bilety pozostają własnością KPB do czasu odnotowania przez KPB potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Użytkownika.

 

11. Realizacja biletu online:

- bilet zakupiony online należy wydrukować i okazać osobie wpuszczającej na wybrane wydarzenie lub przedstawić do kontroli na urządzeniu mobilnym

- każdy bilet posiada osobisty identyfikator transakcji, który należy zachować w tajemnicy. KPB nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

 

§2

Ochrona danych

 

1. Akceptując warunki sprzedaży Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez KPB danych osobowych, podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane, podane przez Użytkownika, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do KPB

bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez KPB w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

 

§3

Zwrot biletów

 

1. W przypadku nieodbycia się wydarzenia z przyczyn leżących po stronie KPB, KPB będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny. Opłata internetowa nie podlega zwrotowi.

2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie oryginalnego biletu lub biletów wstępu, wraz z paragonem fiskalnym lub wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.

3. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

1. KPB nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. KPB nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie KPB oraz na stronie internetowej www.kinopodbaranami.pl

 

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

ANEKS DOTYCZĄCY OBOSTRZEŃ SANITARNYCH


1. W salach kinowych dostępnych jest 50% miejsc.

2. Miejsca są numerowane, prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc.

3. Podczas pobytu w kinie należy zasłaniać usta oraz nos i zachowywać dystans. 

4. Na terenie kina rozmieszczone są punkty do dezynfekcji rąk, a sale są wietrzone i dezynfekowane między seansami.


 ANEKS DOTYCZĄCY KINA SAMOCHODOWEGO ROZRYWKA

Warunki uczestnictwa w seansie kina samochodowego Rozrywka

 

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla kin plenerowych:

a) po wjeździe na teren kina samochodowego Rozrywka, Uczestnicy zobowiązani są pozostać w pojeździe przed w trakcie i po seansie,
b) w przypadku uchylenia okna lub opuszczenia pojazdu, Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną. 

2.  Do udziału w pokazach dopuszczone są tylko samochody osobowe, z wyłączeniem samochodów typu VAN.

3. W pojeździe mogą przebywać maksymalnie dwie osoby dorosłe lub rodzice z dziećmi (w przypadku dzieci niepełnoletnich).

4. Na terenie kina samochodowego Rozrywka obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych.

5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren kina samochodowego Rozrywka przedmiotów niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.

6. Wjazd na teren kina samochodowego Rozrywka będzie możliwy nie wcześniej niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu.

7. Wjazd na teren kina samochodowego Rozrywka będzie możliwe nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem seansu.

8. W przypadku spóźnienia się Uczestnika, wjazd na teren kina samochodowego nie będzie możliwy, a zwroty biletów nie będą uwzględniane. 

9. W przypadku opuszczenia terenu kina samochodowego przez Uczestnika w trakcie trwania seansu, ponowny wjazd nie będzie możliwy, a zwroty biletów nie będą uwzględniane.

10. Miejsca na terenie kina samochodowego nie są w żaden sposób numerowane, miejsce postoju samochodu wyznaczy obsługa techniczna.

11. Należy stosować się do wszystkich wytycznych i poleceń obsługi technicznej kina samochodowego Rozrywka.

12. Na terenie kina samochodowego Rozrywka nie ma toalet.

13. Niezbędnym warunkiem do odtworzenia dźwięku podczas seansu jest posiadanie radia samochodowego.

14. Niestosowanie się do powyższych warunków może skutkować poproszeniem o opuszczenie terenu kina samochodowego bez możliwości zwrotu środków za zakupione bilety.

 

Bookmark and Share