kpb

TOFIFEST w Krakowie

Program przegl?du:
TOFIFEST W KRAKOWIE


piatek, 1 lutego, godz. 19.30
 
HALLAM FOE | HALLAM FOE
rez. David Mackenzie, Wielka Brytania 2006, 95’

TOFIFEST 2007
Grand Prix - Z?OTY ANIO? w Konkursie na Najlepszy Pe?nometra?owy Film Fabularny
najlepszy aktor - Jamie Bell
nagroda publiczno?ci

Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie 2007
Srebrny Nied?wied? w kategorii najlepsza muzyka - David Mackenzie
Nagroda Jury Kina Niezale?nego 

2007 BAFTA Awards, Szkocja
najlepsza aktorka - Sophia Myles 
3 nominacje - najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepszy aktor - Jamie Bell

Brytyjskie Nagrody Kina Niezale?nego BIFTA 2007 - 6 nominacji, w tym za: 
najlepszy film, najlepsza aktorka - Sophia Myles, najlepszy aktor - Jamie Bell, najlepszy scenariusz, najlepszy re?yser


17-letniego Hallama Foe prze?laduje pami?? o ?mierci w?asnej matki. Ch?opiec podejrzewa, ?e pad?a ofiar? morderstwa, a nie wypadku. Wszelkie dowody przekonuj?, ?e za zbrodni? odpowiada macocha. Zaczyna j? wi?c szpiegowa?.

W ko?cu wyje?d?a z pustymi kieszeniami do Edynburga, aby na zawsze porzuci? natr?tne my?li. Jednak nie uwolni si? od nich tak pr?dko. Na miejscu poznaje Kate, która ?udz?co przypomina mu matk?. Jego mi?o?? staje si? obsesj?.

Re?yser filmu, David Mackenzie jest autorem g?o?nego M?odego Adama z 2003 roku z Tild? Swinton i Ewanem McGregorem.

W Hallam Foe wyst?puj? Jamie Bell (Billy Elliot) i Sophia Myles (Akademia tajemniczych sztuk pi?knych).

Re?yser o swoim filmie: Chcia?em, ?eby ten film by? wdzi?czn? histori? o rado?ciach i smutkach d?ugiej podró?y w doros?o??. Hallam to bardzo skomplikowany i indywidualny bohater, dlatego jego podró? jest dalece niekonwencjonalna. My?l? jednak, ?e ka?dy, kto by? kiedy? nastolatkiem, zrozumie do?wiadczenia Hallama. Mi osobi?cie Hallam jest bardzo bliski. Uto?samiam si? z jego skomplikowan? dusz? i ekscentryczn? natur?. Mam nadziej?, ?e widzowie poczuj? podobn? wi?? z Hallamem.


sobota, 2 lutego, godz. 19.30 
ORZEL KONTRA REKIN | EAGLE VS. SHARK
rez. Taika Waititi, Nowa Zelandia 2007, 88’

TOFIFEST 2007
najlepsza rezyseria
najlepszy scenariusz - Taika Waititi
najlepsza aktorka - Loren Horsley (ex aequo z Marija Skariciz)
nagroda krytyki im. Zygmunta Ka?u?y?skiego
nagroda akredytowanych przy festiwalu dziennikarzy Filmowych Serwisów Internetowych  

MFF Newport 2007
najlepsza aktorka - Loren Horsley
nagroda Jury - najlepszy film
 
Festiwal Filmowy Sundance 2007
oficjalna selekcja


Oryginalne love story rodem z Nowej Zelandii. Zabawna opowie?? o dwojgu spo?ecznie nieprzystosowanych ludziach oraz o sposobach, w jaki próbuj? zdoby? mi?o??. Lily jest troch? dziwaczn? i samotn? kelnerk?, we ?nie i na jawie marzy o romantycznych uniesieniach. Jarrod, bohater z jej snów, to osobliwy odludek i sprzedawca gier wideo. Ostatni? dekad? sp?dzi? na planowaniu zemsty na prze?ladowcach ze szko?y ?redniej. Kiedy tych dwoje spotka si? na party pod has?em „Przebierz si? za swojego ulubionego zwierzaka”, stan? oko w oko jako anemiczny rekin i wylenia?y orze?. Lily po?wi?ci wszystko, aby zdoby? swojego wy?nionego or?a…

Autor filmu - Taika Waititi - jest pó? ?ydem, pó? Maorysem. Zajmuje si? re?yseri?, pisze ksi??ki, maluje, tworzy skecze kabaretowe i wyst?puje w swoich filmach. W 2005 r. by? nominowany do Oscara za krótkometra?owy film Dwa samochody, jedna noc. Jego najnowszy film okaza? si? rewelacj? tegorocznego Sundance, gdzie walczy? - niestety bezskutecznie - o g?ówn? nagrod? festiwalu.

Swój film przedstawia nast?puj?co: W ?yciu zdarzaj? si? ludzie, którzy s? po prostu dziwni. Wszyscy znamy takich osobników. Wydaje si?, ?e nigdzie nie pasuj?. S? lekcewa?eni, cho? tak naprawd? s? bardziej prawdziwi ni? wielcy bohaterowie rodem z Hollywood. Ten film jest w?a?nie o nich. By niezauwa?eni w ?yciu, cho? raz mieli szans? zaistnie? na du?ym ekranie.


niedziela, 3 lutego, godz. 19.30 
BUNT L.
| BUNTAT NA L.
rez. Kiran Kolarov, Bulgaria 2006, 106’

47. Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy Tessaloniki
film pokazywany w ramach programu Balkan Survey

31. Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy w Montrealu 
film pokazywany w ramach programu Focus on World Cinema

11. Mi?dzynarodowy Festiwal Filmowy w Sofii
film pokazywany w ramach programu Filmy Bu?garskie

Festiwal Filmów Wschodnioeuropejskich 2007, Los Angeles
pokaz otwieraj?cy festiwal


Bu?garia, rok 1986. Loris, jeden z najlepszych absolwentów wydzia?u j?zyków obcych, przygotowuje si? do balu ko?cz?cego studia. Ten wieczór ma by? jego przepustk? do wolno?ci. Gdy wszyscy koledzy ?wi?tuj? najpi?kniejsz? noc w ?yciu, on nape?nia wod? d?tk? od roweru i wskakuje na statek, który p?ynie na Zachód. Nie wie jednak, ?e kto? by? ?wiadkiem tajemnej ucieczki... Odt?d jego ?ycie potoczy si? zupe?nie innym torem.

Loris zostaje schwytany i os?dzony jako wi?zie? polityczny, który dopu?ci? si? zdrady pa?stwa. Tortury, wszechobecny cynizm i przemoc psychiczna zmieniaj? m?odego i utalentowanego Lorisa w oboj?tnego i zimnego obserwatora.


poniedzialek, 4 lutego, godz. 19.30 
MNÁGA - HAPPY END
| MNÁGA - HAPPY END
rez. Petr Zelenka, Czechy 1996, 62’

Festiwal Filmowy w Cottbus 1996
Nagroda Don Kichota 
Specjalna Nagroda w konkursie filmów fabularnych

Festiwal Filmowy w Pilsen 1997 
g?ówna nagroda
nagroda czeskich klubów filmowych
 

Debiutancki, pierwszy film kinowy Petra Zelenki. Zelenka jest znanym twórc? filmów fabularnych, autorem Opowie?ci o zwyczajnym szale?stwie, Samotnych, a tak?e dokumentów - przede wszystkim fenomenalnego Roku diab?a. Niedawno na deskach Starego Teatru mia?a miejsce premiera jego sztuki, Oczyszczeni.

Film opowiada fikcyjn? histori? rzeczywi?cie istniej?cego zespo?u M?ága a ??orp. Wytwórnia muzyczna próbuje wypromowa? kapel? rockow? z?o?on? z amatorów, udaje jej si? to, ale w pewnym momencie dzia?alno?? grupy wymyka si? spod kontroli i menad?erom, i samym muzykom.

Niespodziewanym skutkiem popularno?ci tego filmu by? sukces zespo?u M?ága tak?e w… realnym ?yciu.


wtorek, 5 lutego, godz. 19.30 
SKRADZIONE OCZY
| OTKRADNATI OCHI
rez. Radoslav Spassov, Turcja/Bulgaria 2004, 101’

MFF w Moskwie 2005
nagroda dla Veselej Kazakowej w kategorii najlepsza rola ?e?ska
nominacja do Z?otego ?w. Jerzego za re?yseri? dla Radoslava Spassova

MFF w Sofii 2005
najlepszy pe?nometra?owy film bu?garski

Bergamo Film Meeting 2006
Silver Rosa Camuna dla Radoslava Spassova

Würzburg International Filmweekend 2007
nagroda publiczno?ci


Opowie?? o niezwyk?ej mi?o?ci pomi?dzy tureck? kobiet? i bu?garskim m??czyzn?. 

Jest rok 1984. M?ody ?o?nierz Ivan jest uczestnikiem „procesu odrodzenia”, jak eufemistycznie komuni?ci okre?laj? akcj? przymusowej „bu?garyzacji” Turków. Dziewczyna Ajten, muzu?ma?ska Turczynka, za wszelk? cen? stara si? zapobiec bu?garyzacji. On jest odpowiedzialny za piecz?cie, konieczne do wydania nowych dokumentów w czasie przymusowej zmiany nazwisk. Ona próbuje je ukra??. Ich nieoczekiwane spotkanie stanie si? pocz?tkiem niezwyk?ych uczu? i wielkich dylematów.

T?o dla akcji Skradzionych oczu stanowi? dzieje jedne z najsmutniejszych wydarze? bu?garskiej historii ko?ca XX wieku - „przymusowej bu?garyzacji” mniejszo?ci etnicznej Pomaków. Pomacy to mniejszo?? turecka i zislamizowani Bu?garzy, g?ównie potomkowie ludno?ci pasterskiej z rejonów górskich. Ludno?ci, która przesz?a na islam i przyj??a obyczaje tureckie, mimo to zachowa?a j?zyk bu?garski, cho? z wieloma tureckimi nalecia?o?ciami.

Radoslav Spassov, rezyser filmu, jest jednym z najbardziej utytu?owanych i cenionych bu?garskich operatorów z kilkudziesi?cioletnim sta?em. Skradzione oczy przynios?y mu najwi?kszy sukces w karierze.


sroda, 6 lutego, godz. 19.30 
BALLADA O PIOTROWSKIM
| BALLADA O PIOTROWSKIM
rez. Rafal Kapelinski, Polska 2007, 60’

Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty, Wroc?aw 2007
specjalne wyró?nienie w konkursie Nowe Filmy Polskie

Liryczna, nastrojowa ballada. Opowie?? o prostodusznym marzycielu z udzia?em pary znakomitych polskich aktorów: Zbigniewa Zamachowskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego.

Nieszawa le?y siedem kilometrów na po?udnie od Ciechocinka. Prom. Wis?a, podobno w tym miejscu najszersza w Polsce. Pi?kna skarpa wi?lana. Kormorany. Psy, kury, niewielki rynek. Dwa sklepy spo?ywcze, jeden odzie?owy, nieczynny m?yn. Podobno zatrzyma? si? tu kiedy? Chopin w drodze do Szafarni. Aby to uczci?, do dzisiaj trzy razy dziennie z wie?y ratusza tr?bacz gra pierwsze takty mazurka F-Dur op. 38.

Pan Marek (Zbigniew Zamachowski) jest szefem nieszawskiej fundacji artystycznej z wielkimi ambicjami, ale skromnymi mo?liwo?ciami. Jest najlepszym przyjacielem Piotra Piotrowskiego (Krzysztof Kiersznowski), ale ten jeszcze o tym nie wie. A Piotrowski jest cz?owiekiem, który bez pomocy dobrych ludzi nigdy by sobie w ?yciu nie poradzi?. Gdy umiera aptekarz Wirtz, Piotrowski postanawia radzi? sobie w ?yciu sam. Nie tylko spróbowa? przetrwa?, ale i spe?ni? swoje marzenia. Czego mu nie ?yczy nikt. A mo?e?

oraz
EMILKA PLACZE | EMILKA PLACZE
rez. Rafal Kapelinski, Polska 2006, 30’

FPFF Gdynia 2006
Nagroda G?ówna (w konkursie kina niezale?nego)

Toru? Film Festival TOFFI 2006
Grand Prix w kategorii: film krótkometra?owy

Prownicjonalia 2007
nagroda publiczno?ci w kategorii: najlepszy film krótkometra?owy


Krótkometra?owy debiut Rafa?a Kapeli?skiego, który podbi? serca publiczno?ci na wielu festiwalach.

Opowie?? o osiemnastoletnim ch?opaku zagubionym w otaczaj?cym go ?wiecie. W Katowicach trwa stan wojenny. Bohater filmu zakochuje si? w Emilce, ale jego uczucie nie zostaje odwzajemnione. Zdesperowany zaprasza j? na kurs ta?ca...


czwartek, 7 lutego, godz. 19.30
 
GUCZA! POJEDYNEK NA TRABKI
| GUCA! | GUCHA - DISTANT TRUMPET
rez. Dušan Milic, Serbia/Bulgaria/Austria/Niemcy 2006, 96’

11. MFF Sofia
Nagroda Publiczno?ci

Europejskie Nagrody Filmowe 2007
nominacja dla najlepszego kompozytora - Dejan Pejovic


Film wyprodukowany przez Emira Kusturic?. Najnowsze dzie?o autora satyrycznej i znakomicie przyj?tej Jagody w supermarkecie.

Energetyczna muzyka w wykonaniu Boban i Marko Markovic Orchestra oraz Dragan Ignjic Orchestra, dwóch najs?ynniejszych orkiestr cyga?skich z Serbii.

Film jest pogodn? wariacj? na temat szekspirowskiej opowie?ci o mi?o?ci silniejszej od rodzinnych uk?adów i konwenansów, wkomponowana w kolorowe krajobrazy wspó?czesnej Serbii.

Male?ka miejscowo?? w Serbii, Gucza, by?aby zapomnian? przez Boga i ludzi mie?cin?, gdyby nie ?wiatowy festiwal gry na tr?bce. Od ponad 40 lat corocznie zbieraj? si? tu tysi?ce turystów i ?mietanka cyga?skich tr?baczy z ca?ych Ba?kanów.

Podczas autentycznego festiwalu rozgrywa si? fikcyjna opowie?? o mi?o?ci. Julijana, „bia?a”, serbska dziewczyna zakochuje si? w „czarnym” Romeo, cudownym tr?baczu z romskiej orkiestry. Jej ojciec Satchmo, lider konkurencyjnej orkiestry jest zdecydowanie niech?tny „czarnoskóremu”, cyga?skiemu Romeo. Na nadchodz?cym festiwalu tr?baczy w Guczy Romeo dostanie jednak szans? - musi udowodni? ojcu Julijany, ?e jest znakomitym tr?baczem. Tylko wtedy otrzyma r?k? córki, gdy udowodni ?e jest lepszym muzykiem od ojca.


Filmy prezentowane w ramach przegl?du TOFIFEST w Krakowie.

ZAPRASZAMY!

Bookmark and Share