kpb

2. Short Waves - regulamin

Regulamin Konkursu:

I. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wypełnią kartę do głosowania, wskazując najlepszy ich zdaniem film wyświetlany podczas 2. Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych SHORT WAVES.
2. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego filmu na karcie do głosowania (należy postawić krzyżyk w kratce obok wybranego tytułu). Każdy Uczestnik może wybrać tylko jeden film. Karty, na których zakreślono więcej wyborów, lub które nie zostały podpisane, zostaną uznane za nieważne.
3. Ta sama osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, składając jedną wypełnioną kartę do głosowania (należy wybrać film, wypełnić rubrykę z adresem i danymi oraz podpisać kartę). W przypadku, gdy ta sama osoba złoży więcej niż jedną kartę, wszystkie karty tej osoby zostaną odrzucone przez Organizatora, czyli FUNDACJĘ AD ARTE.
3. Przez przekazanie wypełnionej karty uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach konkursowych oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności danych zamieszczonych na karcie do głosowania.

II. Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego filmu spośród filmów prezentowanych podczas 2. Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych SHORT WAVES.

III. Nagrody dla uczestników konkursu i zasady ich uzyskania

1.Po otrzymaniu kart do głosowania ze wszystkich kin biorących udział w wyświetlaniu filmów w ramach 2. Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych SHORT WAVES i policzeniu wszystkich głosów, Organizator ogłosi tytuł filmu, który wygrał Festiwal. Zwycięski film otrzyma nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.
2. Nagrodami dla widzów, biorących udział w głosowaniu, są vouchery o wartości 100 PLN do zrealizowania w sklepie Cropp lub płyty DVD wydane przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Dla widzów każdego kina, w którym odbędzie się pokaz 2. Festiwalu Polskich Filmów Krótkometrażowych SHORT WAVES, przewidziana jest jedna nagroda. W przypadku gdy w danym mieście nie ma sklepu Cropp, zwycięzca otrzyma paczkę upominkową z rzeczami lub akcesoriami wyprodukowanymi pod marką Cropp o równowartości 100 PLN.
3. Film, który wygrał Festiwal oraz nazwiska zwycięzców w konkursie dla publiczności zostaną opublikowane na stronie www.shortwaves.pl .
4. Uczestnicy Konkursu - zwycięzcy konkursowych nagród, zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
5. W powiadomieniu zwycięzca zostanie poinformowany o terminie, miejscu i sposobie odbioru nagrody.
6. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym w powiadomieniu terminie zwycięzca traci prawo do nagrody.
7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim oraz zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

ZAPRASZAMY NA SHORT WAVES!

Bookmark and Share